Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

TƏLİM KATALOQU 2017


POTENSİALIN ARTIRILMASI PLATFORMASI 

... dəyər daima artandır …  

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda (İİETİ) profilə uyğun olaraq, ölkə iqtisadiyyatının mak­ro­iq­ti­sa­di sabitliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması və struk­turunun təkmilləşdirilməsi, o cümlədən, neft-qaz sektoru və neft-kimya sənaye­si­nin modernləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunda istehsalın və ixracın şaxələndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, xidmət fəaliyyəti növlərinin genişləndirilməsi, innovasiya fəaliy­yə­ti­nin təşviqi və genişləndirilməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, maliyyə xid­mət­ləri bazarının inkişaf etdirilməsi, xarici ticarət və investisiya siyasətinin tək­mil­ləş­di­rilməsi, həmçinin, hazırda ölkəmizdə sənayeləşmə kimi aktual istiqamətlərdə tədqiqatlara, sözügedən problemlərin elmi əsaslarının işlənilməsinə üstünlük verilir.