Рейтинг@Mail.ru

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

 

TƏLİM KATALOQU 2017


POTENSİALIN ARTIRILMASI PLATFORMASI 

... dəyər daima artandır …  

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda (İİETİ) profilə uyğun olaraq, ölkə iqtisadiyyatının mak­ro­iq­ti­sa­di sabitliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması və struk­turunun təkmilləşdirilməsi, o cümlədən, neft-qaz sektoru və neft-kimya sənaye­si­nin modernləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunda istehsalın və ixracın şaxələndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, xidmət fəaliyyəti növlərinin genişləndirilməsi, innovasiya fəaliy­yə­ti­nin təşviqi və genişləndirilməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, maliyyə xid­mət­ləri bazarının inkişaf etdirilməsi, xarici ticarət və investisiya siyasətinin tək­mil­ləş­di­rilməsi, həmçinin, hazırda ölkəmizdə sənayeləşmə kimi aktual istiqamətlərdə tədqiqatlara, sözügedən problemlərin elmi əsaslarının işlənilməsinə üstünlük verilir.


Daim yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı prosesinə xüsusi əhəmiyyət verən İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda 2017-ci ildən etibarən geniş auditoriyaya təlimlərin verilməsinə başlanılmışdır.   
TƏLİM İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ MÖVZULAR

 


T1. İQTISADİ TƏHLİL VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ            

Sahələrarası Balans və Multiplikator Modelləri (T1.1.)

Sosial Hesablar Matrisi (SHM) və Multiplikator Modelləri (T1.2.)

Ümumi Tarazlıq Modelləri (CGE) (T1.3.)

Maliyyə Proqramı Modeli (FPP) (T1.4.)

Makroekonometrik Model (T1.5.)

 

T2. İNNOVASİYA İNFRASTRUKTURUNUN İNKİŞAFI

İnnovasiya prosesinin əsasları (T2.1.)

İnnovasiya infrastrukturunun inkişafı konsepsiyası (T2.2.)

İnnovasiya mərkəzlərinin yaradılması və inkişafı (T2.3.)

Texnoparkların yaradılması və inkişafı (T2.4.)

Biznes-inkubatorlar modeli (T2.5.)

Şirkətin innovasiya inkişafının təşkilatı idarəedilməsinin modeli və üsulları (T2.6.)

Şirkətin innovasiya inkişafı üzrə təcrübə (T2.7.)

 

T3. ENERJİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF         

Enerji səmərəliliyi və auditi (T3.1.)

Mənzil - Kommunal xidmətləri (T3.2.)

 

T4. RİSQLƏRİN ANALİZİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Risqlərin və investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi (T4.1.)

Biznes planların hazırlanması (T4.2.)

 

T5. İQTİSADİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ ÜÇÜN STANDART PROQRAM PAKETLƏRİ

Tətbiqi “EXCEL” (T5.1.)

“SPSS” (T5.2.)

“GAMS” (T5.3.)

“Eviews” (T5.4.)

 

T6. TEXNOLOGİYALARIN KOMMERSİYALAŞDIRILMASI 

 

 

İİETİ-MAA ƏMƏKDAŞLIĞI

IATA TƏLİMİ və PROQRAMI

 

 

ƏLAQƏLƏNDİRİCİ ŞƏXSLƏR

 

İzzət SALMANOVA

Baş mütəxəssis

Tel:    +99412 4316004 (daxili: 3332)

Faks: +99412 4300215

Mob:   +99450 4999089

E-poçt: izzet.salmanova@gmail.com

 

Fatma İMAMƏLİYEVA

Baş mütəxəssis

Tel:    +99412 4316004 (daxili: 3803)

Faks: +99412 4300215

Mob:   +99455 5653308

E-poçt: fatmaimameliyeva1980@gmail.com

 

TƏLİM KATALOQU 2017 (*.PDF)

 

 

© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.